Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331- 1- 5/06
z dnia 30 maja 2006 r.
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Miastkowo, 2006–05-30


DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2006 roku,
Gminy Miastkowo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
I. Rodzaj inwestycji - droga publiczna wraz z obiektem infrastruktury technicznej:
 przebudowa przepustu (na cieku bez nazwy) w ciągu drogi gminnej Nr 105878B Rydzewo – Nowosiedliny w km 0+030,09 - polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu z rur żelbetowych,
 na terenie położonym w obrębie wsi Nowosiedliny, gmina Miastkowo - obejmującym część działki nr 165 (droga gminna).
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1/ w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nie ustala się,
2/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
- teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej
i Doliny Dolnej Narwi - obowiązują zasady gospodarowania określone w Rozporządzeniu
Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 724) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
- teren inwestycji położony jest w granicach potencjalnego obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi (Shadow list),
- realizacja planowanej inwestycji zgodnie z wymogami ochrony środowiska zawartymi w obowiązujących przepisach i normach, w tym:
 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.),
 ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
3/ w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- nie ustala się - teren nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
4/ warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- komunikacja – nie ustala się (istniejąca droga publiczna kategorii drogi gminnej);
- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- kanalizacja sanitarna – nie dotyczy,
- odprowadzenie wód opadowych (odwodnienie jezdni) - powierzchniowo do przepustu i rowu melioracyjnego,
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu, warunki przebudowy uzyskać od zarządców tych urządzeń,
5/ wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich (z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym:
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania,
 ochronę przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
- ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu należy rozwiązać
w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci,
- wejście na tereny nie będące własnością inwestora wynikające z konieczności wykonania robót należy uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu,
6/ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy,
7/ inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
- projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.1126 z późn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami,
- przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę:
 uzyskać pozwolenie wodnoprawne - na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
projekt budowlany przebudowy przepustu uzgodnić z Wojewódzkim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
- obejmujące część działki nr 165 (pas drogowy) oznaczono graficznie i literami ABCD na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500, stanowiącej załącznik graficzny do decyzji.

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej nr 105878B Rydzewo – Nowosiedliny w km 0+030,09, polegającej na budowie przepustu z rur żelbetowych 2 Ø 100 o długości 9 m (po osi cieku), wystąpiła Gmina Miastkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy.
Na terenie objętym wnioskiem, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Z analizy wynika, że:
- planowane zamierzenie inwestycyjne, polegające na przebudowie przepustu na cieku bez nazwy w ciągu drogi gminnej Rydzewo – Nowosiedliny, będzie realizowane w istniejącym pasie drogowym,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych – istniejący pas drogowy,
- teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej
i Doliny Dolnej Narwi oraz w granicach potencjalnego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Narwi (Shadow list),
- teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Projekt decyzji został uzgodniony stosownie do art. 53, ust. 4, pkt 8 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
z Wojewodą Podlaskim (w odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu i potencjalnego obszaru Natura 2000) - postanowienie Nr ŚR.II.JB.663302-92/06 z dnia 19.05.2006r
Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.
P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie
14 dni od daty jej ogłoszenia/doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.


W załączeniu:
- załącznik graficzny kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500,
na której wyznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji,
(jeden egzemplarz znajduje się w aktach sprawy, a drugi otrzymuje Wnioskodawca).

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-05-30 14:18
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251