Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-7/06
z dnia 31 maja 2006 r.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Miastkowo, 2006–05-31


DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.04.2006 roku,
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej -
- Zakład Budżetowy w Łomży,
ul. Poznańska 141, 18-400 Łomża,
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
I. Rodzaj inwestycji - infrastruktura techniczna:
- budowa sieci wodociągowej Ø 110 mm,
- na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria, gmina Miastkowo - na działce o numerze ewidencyjnym 251 (pas drogowy drogi gminnej).
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1/ w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nie ustala się,
2/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- nie ustala się - teren nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
teren nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-tury współczesnej,
3/ warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- energia elektryczna – nie dotyczy,
- energia cieplna – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę - włączenie projektowanej sieci wodociągowej do wodociągu gminnego, na warunkach uzgodnionych z zarządcą wodociągu,
- odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
- telekomunikacja - nie dotyczy,
- obsługa komunikacyjna – nie dotyczy,
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu, warunki przebudowy uzyskać od zarządców tych urządzeń,
4/ wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, wystę-pujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich (z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym:
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytko-wania,
 ochronę przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycz-nej oraz ze środków łączności,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
5/ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy,
6/ inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
- projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.1126 z późn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip-ca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami, w tym uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Łomży,
- realizacja planowanej inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej na warunkach określonych w zezwoleniu zarządcy drogi - na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.),
- przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę:
 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
- obejmujące działkę nr 251 (pas drogowy), położoną w obrębie wsi Czartoria, oznaczono gra-ficznie na dwóch arkuszach (o numerach 7 i 12) mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, stanowią-cej załącznik graficzny do decyzji,
- projektowaną trasę sieci wodociągowej - oznaczono na załączniku graficznym do decyzji;
dopuszcza się zmianę trasy sieci wodociągowej w ramach wyznaczonych linii rozgraniczają-cych teren inwestycji.

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wo-dociągu Ø 110 mm w pasie drogi gminnej (działka nr 251) w miejscowości Czartoria, wystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży.
Na terenie objętym wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-spodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego.
Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odręb-nych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Z analizy wynika, że:
- planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane na potrzeby Zakładu Przetwarzania
i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii,
- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierol-nicze i nieleśne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – obejmuje istniejący pas drogowy,
- teren nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-działywaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja nale-ży do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu (§ 3 ust. 1, pkt 63 kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłą-czy doprowadzających wodę do budynków).
Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że pla-nowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sen-tencji decyzji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie
14 dni od daty jej ogłoszenia/doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty
odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.


W załączeniu:
- załącznik graficzny na dwóch arkuszach mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,
na której wyznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji oraz trasę sieci wodociągowej
(jeden egzemplarz znajduje się w aktach sprawy – Urząd Gminy Miastkowo,
a drugi egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca).

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-27 09:47
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-05-31 08:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 205