Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331- 1- 1/06
z dnia 2 czerwca 2006 r.
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Miastkowo, 2006-06-02


DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 roku, Gminy Miastkowo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
I. Rodzaj inwestycji - droga publiczna:
 przebudowa drogi gminnej Nr 105841B w miejscowości Czartoria - odcinek I (od km 0+000,00 do km 1+800,00),polegająca na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy, przebudową przepustu i oznakowaniem drogi,
 na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria, gmina Miastkowo - na działkach o numerach ewidencyjnych: 324, 327, 329, 332, 340, 345, 346, 347, 390, 414/3, 416, 422/2, 426, 437, 430, 438/1, 500.

II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1/ w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nie ustala się - przebudowa istniejącej drogi publicznej,
2/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
- teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej
i Doliny Dolnej Narwi - obowiązują zasady gospodarowania określone w Rozporządzeniu
Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 724) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
- wzdłuż drogi gminnej przebiega granica potencjalnego obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi (Shadow list),
- realizacja planowanej inwestycji zgodnie z wymogami ochrony środowiska zawartymi w obowiązujących przepisach i normach, w tym:
 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.),
 ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
3/ w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- nie ustala się - teren nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
4/ warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- komunikacja – przebudowa drogi publicznej kategorii drogi gminnej; zamierzenie inwestycyjne projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1910B na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi powiatowej (Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży),
- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- kanalizacja sanitarna – nie dotyczy,
- odprowadzenie wód opadowych (odwodnienie jezdni) - powierzchniowo do istniejących rowów i przepustów,
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu, warunki przebudowy uzyskać od zarządców tych urządzeń,
5/ wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich (z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym w szczególności:
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania,
 ochronę przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
- ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu lub urządzeniami melioracji wodnych należy rozwiązać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci lub urządzeń,
- wejście na tereny nie będące własnością inwestora wynikające z konieczności wykonania robót należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu,
6/ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy,
7/ inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
- projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.1126 z późn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami,
- przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę:
 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 dokonać wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
 uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew, kolidujących z planowaną inwestycją - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880),
 uzyskać pozwolenie wodnoprawne - na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
- realizacja planowanej inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej - na warunkach określonych w zezwoleniu zarządcy drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży) - na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
- oznaczono graficznie na pięciu arkuszach (o numerach od 1 do 5) mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 105841B w miejscowości Czartoria o długości ok. 1,8 km (odcinek I), polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szer. 3,5 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szer. 1,5 m, przebudową przepustu i oznakowaniem drogi, wystąpiła Gmina Miastkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy.
Na terenie objętym wnioskiem, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Z analizy wynika, że:
- teren inwestycji obejmuje istniejący pas drogowy drogi gminnej, fragment pasa drogi powiatowej (rejon skrzyżowania) oraz części działek sąsiadujących z drogą gminną (poszerzenia pasa drogowego oraz włączenia dróg wewnętrznych),
- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – obejmuje istniejące pasy drogowe oraz użytki rolne (korekta przebiegu drogi) o powierzchni ok. 0,01 ha,
- teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej
i Doliny Dolnej Narwi,
- wzdłuż drogi gminnej przebiega granica potencjalnego obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Narwi (Shadow list),
- teren nie jest objęty ochroną konserwatorską,
- w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu (§ 3 ust. 1, pkt 56 – drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej .......).
Projekt decyzji został uzgodniony stosownie do art. 53, ust. 4, pkt 6, 8 i 9 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych:
- Starostą Łomżyńskim - postanowienie Nr GN.I.6018/1-356/06 z dnia 15.05.2006r
- Marszałkiem Województwa Podlaskiego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku - postanowienie Nr WZM.RU.0131/P/2128/06 z dnia 19.05.2006r
z Wojewodą Podlaskim (w odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu i potencjalnego obszaru Natura 2000) - postanowienie Nr ŚR.II.JB.663302-91/06 z dnia 23.05.2006r
z zarządcą drogi powiatowej (w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego) - Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży – postanowienie Nr ZDP-1/5445/124/324/06 z dnia 15.05.2006r
Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia/doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

W załączeniu:
- załącznik graficzny na pięciu arkuszach mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500,
na której wyznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji,
(jeden egzemplarz znajduje się w aktach sprawy, a drugi otrzymuje Wnioskodawca).

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:24
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-02 12:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 202