Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-6/06
z dnia 22 czerwca 2006 r.
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo- Nowosiedliny
Miastkowo, 2006.06.20


D E C Y Z J A

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U Nr 98, poz.1071z 2000r. – z późniejszymi zmianami) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo –Nowosiedliny w km 0+030,09 na działce nr 165 położonej w obrębie wsi Nowosiedliny, 18-413 Miastkowo


p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo –Nowosiedliny w km 0+030,09 na działce nr 165 położonej w obrębie wsi Nowosiedliny, 18-413 Miastkowo


U Z A S A D N I E N I E


Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ planowane zamierzenie jest wyłączone z kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573; Dz.U.z 2005r Nr 92, poz.769).
W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Wójt
Jerzy Wróblewski

Otrzymują :

1. Gmina Miastkowo ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
2. Strony postępowania (zgodnie z wykazem)
3. A/a

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-06-22 14:41
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 203