Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP. 7624-12/06
z dnia 4 lipca 2006 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę na dz. nr 122 we wsi Leopoldowo, gm. Miastkowo
Miastkowo, dnia 04.07.2006r


DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA PŁYTY GNOJOWEJ ORAZ ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ I GNOJOWICĘ NA DZ. NR 122 WE WSI LEOPOLDOWO, GM. MIASTKOWO

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Kuczyńskiego Stanisława, zam. Leopoldowo 19, 18-413 Miastkowo
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Leopoldowo
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Leopoldowo

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na realizacji płyty gnojowej o powierzchni 155,13 m2 oraz dwóch zbiorników na nieczystości płynne: zbiornika na gnojówkę o pojemności 124,1 m3 i zbiornika na gnojowicę o pojemności 78,4 m3 dla 88,86 DJP w obrębie istniejącego gospodarstwa rolnego.
Inwestycja położona jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 122 w obrębie gruntów wsi Leopoldowo w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim.
Charakterystykę przedsięwzięcia i jego lokalizację przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz w załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• na etapie budowy urządzeń należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód gruntowych i podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza pochodzącymi z układów paliwowych sprzętu i maszyn budowlanych,
• ze względu na możliwość wystąpienia zakłóceń akustycznych i podwyższony poziom hałasu typowego dla placów budów, prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej,
• realizacja zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyty na obornik nie może powodować ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów sąsiednich, a ich oddziaływanie winno być ograniczone do granic nieruchomości, na której się znajdują,
• opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne oraz obornika powinno odbywać się przy pomocy odpowiedniego specjalistycznego sprzętu i środka transportu,
• gromadzone odchody zwierzęce w postaci gnojowicy, gnojówki i obornika należy wykorzystać jako nawóz organiczny do nawożenia własnych gruntów w stosownych terminach nawożenia i właściwych dawkach, zgodnie z ustawą z dnia 26.07.2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.),
• ze względu na stałe zagrożenie dla wód gruntowych i podziemnych wskazana jest likwidacja istniejącej studni gospodarczej, a zaopatrzenie gospodarstwa w wodę powinno opierać się wyłącznie na istniejącym wodociągu wiejskim (studnia powinna być wykorzystana dla okresowego monitoringu jakości wód gruntowych),
• teren przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
• realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16. 04. 2004 roku o ochronie przyrody, w tym na potencjalny obszar Natura 2000 PLC 20001 „Dolina Dolnej Narwi” (Shadow list), położony kilka kilometrów na północ od lokalizacji przedsięwzięcia,
• teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
• w przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmioty niewiadomego pochodzenia należy powiadomić służby ochrony zabytków.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym z zabudową mieszkaniową, w otoczeniu zieleni niskiej i wysokiej,
• w celu wyeliminowania przenikania do wód i gruntu zanieczyszczeń występujących w odchodach zwierzęcych projektowane zbiorniki oraz płyta obornikowa powinny być szczelne i nieprzepuszczalne z zastosowaniem w rozwiązaniach projektowych materiałów hydroizolacyjnych i odpornych na działanie kwasów i zasad,
• zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę oraz płyta obornikowa powinny posiadać odpowiednią pojemność umożliwiającą gromadzenie odchodów zwierzęcych przez minimum cztery miesiące,
• w celu ograniczenia oddziaływania gnojownika na strefę zabudowy mieszkaniowej oraz sąsiednie siedliska (emisja związków zapachowych), wskazane jest urządzenie na działce zieleni izolacyjnej w postaci trawników, pasów zieleni średniej i wysokiej,
• zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę oraz płytę obornikową należy zlokalizować za istniejącym budynkiem inwentarsko-składowym z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877).
• w projektowaniu i wykonawstwie zbiorników należy uwzględnić bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki użytkowe, odpowiednią szczelność, odporność na korozję, warunki higieniczne i zdrowotne oraz wymagania związane z ochrona środowiska,
• sposób posadowienia zbiorników i płyty powinien być dostosowany do warunków hyrogeologicznych i parametrów podłoża gruntowego,

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),


U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Leopoldowo wystąpił Pan Stanisław Kuczyński, zam. Leopoldowo 19, 18-413 Miastkowo w dniu 28 kwietnia 2006 roku. Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu i mapę w skali 1:1000.
Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 90, lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (Pismo Nr ROŚB.6211-39/2006 z dnia 23.05.2006r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (Decyzja Nr 915/D/NZ/2005/2006 z dnia 25.05.2006r.) uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-39/2006 z dnia 23.06.2006r.,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży - Decyzja Nr 1169/D/NZ/255/2006 z dnia 22.06.2006r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.


....................................................
podpis


W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny (mapa w skali 1:1000) z określeniem granic inwestycji oraz obszaru oddziaływania na środowisko – zał. Nr 2
Otrzymują:
1. Stanisław Kuczyński, zam. Leopoldowo 19, 18-413 Miastkowo
2. A/a
Do wiadomości:
1. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości według wykazu znajdującego się w aktach sprawy

Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody (nr upr. 023)
członek OIU w Warszawie WA-260 (upr. urb. nr 1671)

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:40
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-07-04 21:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 269