Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-13/06
z dnia 4 lipca 2006 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa wodociągu o przekroju 110 mm w pasie jezdni drogi gminnej nr 105880b Miastkowo – Czartoria
Miastkowo, dnia 03.07.2006 r

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDOWA WODOCIĄGU O PRZEKROJU 110 MM
W PASIE JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 105880B MIASTKOWO – CZARTORIA

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7, pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 1 oraz ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Poznańska 141, 18-400 Łomża
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o przekroju 110 mm w pasie jezdni drogi gminnej nr 105880B Miastkowo – Czartoria
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu o przekroju 110 mm w pasie jezdni drogi gminnej nr 105880B Miastkowo – Czartoria

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o długości 3250 m od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Cmentarnej w Miastkowie do projektowanego Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży w Czartorii.
Iwestycja zlokalizowana jest w obrębie gruntów wsi Miastkowo (dz. nr 599, 1621, 255) i wsi Czartoria (dz. nr 251) w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim. Właścicielem wszystkich wymienionych działek jest Gmina Miastkowo.
Charakterystykę przedsięwzięcia i jej lokalizację przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz w załącznikach graficznych Nr 2A, 2B i 2C do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• w trakcie prowadzonych robót drogowych nie mogą powstawać utrudnienia w sposobie korzystania z terenów przyległych do przedmiotowej drogi, w tym istniejącej zabudowy, użytków rolnych i leśnych, z możliwości zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów stałych,
• zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, gruntu, powietrza atmosferycznego oraz uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje,
• w trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy w celu wykluczenia niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
• projektowana sieć wodociągowa nie może naruszać stosunków wodnych występujących na przedmiotowym obszarze i sąsiednich terenach oraz uwzględniać między innymi drożność istniejących cieków wodnych rowów przydrożnych i melioracyjnych oraz przepustów drogowych,
• materiały budowlane i odpady należy składować i magazynować zgodnie z wymogami ustawy z 2001 roku o odpadach oraz ochrony środowiska,
• roślinność istniejąca w pasie robót nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie służby ochrony środowiska,
• ewentualna wycinka drzew przydrożnych i krzewów powinna odbywać się poza okresem lęgowym ptaków,
• teren inwestycji częściowo położony jest w 50 m strefie sanitarnej cmentarza parafialnego w Miastkowie (obowiązują przepisy ustawy z dn. 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych – Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.),
• tereny przedsięwzięcia położone są poza granicami obszarów ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku,
• tereny inwestycji położone są częściowo w granicach strefy ochrony konserwatorskiej (obowiązują przepisy ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 , poz. 1568).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem terenu, w tym z przydrożnymi zadrzewieniami, użytkami rolnymi i leśnymi,
• zastosowane winny gwarantować zastosowane rozwiązania techniczne materiały, zabezpieczenia uszczelniające oraz wykonanie robót muszą gwarantować szczelność sieci wodociągowej i wyeliminować zagrożenie przed skutkami jej awarii,
• wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą spełniać polskie normy i posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko,
• w projekcie budowlanym drogi należy założyć ograniczenie wycinki drzew oraz ingerencji w ich systemy korzeniowe do niezbędnego minimum.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
• nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o przekroju 110 mm w pasie jezdni drogi gminnej nr 105880B Miastkowo – Czartoria wystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Zakład Budżetowy w Łomży w dniu 24 kwietnia 2006 roku. Do wniosku dołączono odbitki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miastkowo w skali 1:5000 oraz mapę ewidencyjną wsi Czartoria w skali 1:5000.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 (kanały odkryte lub rurociągi, służące do przesyłania wody, z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (pismo Nr ROŚB.6211-42/2006 z dnia 30.05.2006r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (Postanowienie Nr 86/P/NZ/2006 z dnia 23.05.2006r.), uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Starostą Łomżyńskim – Postanowienie Nr ROŚB.6211-42/2006 z dnia 14.06.2006r.,
• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży - Postanowienie Nr 119/P/NZ/2006 z dnia 21.06.2006 r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

....................................................
podpis

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załączniki graficzne (Nr 2A i 2B - odbitki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miastkowo w skali 1:5000 i Nr 2C - mapa ewidencyjna wsi Czartoria w skali 1:5000) z określeniem granic inwestycji oraz obszaru oddziaływania na środowisko.
Otrzymują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, ul. Poznańska 141, 18-400 Łomża
2. A/a
Do wiadomości:
1. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, na których przebiega projektowana trasa drogi według wykazu znajdującego się w aktach sprawy

Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody (nr upr. 023)
członek OIU w Warszawie WA-260 (upr. urb. nr 1671)
Załącznikipobrań
file typ Charakterystyka przedsiewzięcia 37 KB 64

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-07-04 21:19
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-03-30 13:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 197