Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-9/06
z dnia 11 lipca 2006 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (budowa płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Kraska, gm. Miastkowo)
Miastkowo, dnia 06.07.2006 roku

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDOWA PŁYTY GNOJOWEJ ORAZ ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ I GNOJOWICĘ WE WSI KRASKA, GM. MIASTKOWO

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Zalewskiego Jana zam. Kraska, ul. Lipowa 13, 18-413 Miastkowo
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Kraska, gm. Miastkowo
oraz po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w dziale VI ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

O R Z E K A M


środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Kraska, gm. Miastkowo
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie gnojowni składającej się z płyty obornikowej o powierzchni 60,40 m2, zbiornika na gnojówkę o pojemności 56 m3 i zbiornika na gnojowicę o pojemności 84 m3 dla 41,25 DJP w obrębie istniejącego gospodarstwa rolnego.
Inwestycja położona jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 83 w obrębie gruntów wsi Kraska w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim.
Charakterystykę przedsięwzięcia i jego lokalizację przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz w załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej decyzji.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
- na etapie budowy urządzeń należy zapewnić właściwą organizację robót oraz przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad mających na celu ochronę wód i gruntu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z układów paliwowych sprzętu i maszyn budowlanych,
- ze względu na możliwość wystąpienia zakłóceń akustycznych i podwyższony poziom hałasu typowego dla placów budów, prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej,
- realizacja zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz płyty na obornik nie może powodować ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów sąsiednich, a ich oddziaływanie winno być ograniczone do granic nieruchomości, na której się znajdują,
- opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne oraz płyty obornikowej powinno odbywać się przy pomocy odpowiedniego specjalistycznego sprzętu i środka transportu,
- powstałe w hodowli odchody zwierzęce w postaci gnojowicy i gnojówki oraz obornika należy wykorzystać jako nawóz organiczny do nawożenia własnych gruntów w stosownych terminach nawożenia i właściwych dawkach, zgodnie z ustawą z dnia 26.07.2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 z późn. zm.),
- ze względu na stałe zagrożenie dla wód gruntowych i podziemnych wskazana jest likwidacja istniejącej studni gospodarczej z przeznaczeniem jej do okresowego monitoringu jakości wód, a zaopatrzenie gospodarstwa w wodę pitną powinno opierać się na istniejącym wodociągu wiejskim,
- teren przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- realizacja przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16. 04. 2004 roku o ochronie przyrody, w tym na potencjalny obszar Natura 2000 PLC 20001 "Dolina Dolnej Narwi" (Shadow list), położony kilka kilometrów na północ od lokalizacji przedsięwzięcia,
- teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
- w przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na przedmioty niewiadomego pochodzenia należy powiadomić służby ochrony zabytków.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
- inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym z zabudową mieszkaniową, w otoczeniu zieleni niskiej i wysokiej,
- w celu wyeliminowania przenikania do wód i gruntu zanieczyszczeń występujących w odchodach zwierzęcych projektowane zbiorniki i płyta powinny być szczelne oraz nieprzepuszczalne z zastosowaniem w rozwiązaniach projektowych materiałów hydroizolacyjnych i odpornych na korozję,
- zbiorniki na gnojowicę i gnojówkę oraz płyta obornikowa powinny posiadać odpowiednią pojemność umożliwiającą gromadzenie odchodów zwierzęcych przez minimum cztery miesiące,
- w celu ograniczenia oddziaływania gnojownika na strefę zabudowy mieszkaniowej oraz sąsiednie siedliska (emisja związków zapachowych), wskazane jest urządzenie na działce zieleni izolacyjnej w postaci trawników, pasów zieleni niskiej i wysokiej,
- zbiorniki na gnojowicę oraz płytę obornikową należy zlokalizować za istniejącym budynkiem inwentarsko-składowym z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7.10.1997 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877),
- w projektowaniu i wykonawstwie zbiorników i płyty należy uwzględnić bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki użytkowe, odpowiednią szczelność, odporność na korozję, warunki higieniczne i zdrowotne oraz wymagania związane z ochrona środowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
- nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
- dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania - nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (test jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

U Z A S A D N I E N I E


Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie płyty gnojowej oraz zbiorników na gnojówkę i gnojowicę we wsi Kraska wystąpił Pan Jan Zalewski zam. Kraska, ul. Lipowa 13, 18-413 Miastkowo w dniu 5 kwietnia 2006 roku. Do wniosku dołączono informację o planowanym przedsięwzięciu i mapę w skali 1:1000.
Zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 90, lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Po zasięgnięciu opinii Starosty Łomżyńskiego (pismo Nr ROŚB.6211-34/06 z dnia 27.04.2006 r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży (decyzja Nr 759/D/NZ/164/2006 z dnia 08.05.2006 r.), uznałem, że planowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
- Starostą Łomżyńskim - Postanowienie Nr ROŚB.6211-34/2006 z dnia 14.06.2006 r.,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łomży - Decyzja Nr 1136/D/NZ/251/2006 z dnia 19.06.2006 r.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E


Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strony odwołujące się obowiązane są wnieść opłatę skarbową w znaczkach opłaty skarbowej w kwocie 5,00 PLN i 0,50 PLN od każdego załącznika.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

....................................................
podpis

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny (mapa w skali 1:1000) z określeniem granic inwestycji oraz obszaru oddziaływania na środowisko - zał. Nr 2
Otrzymują:
1. Pan Jan Zalewski, zam. Kraska , ul. Lipowa 13, 18-413 Miastkowo
2. A/a
Do wiadomości:
1. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości według wykazu znajdującego się w aktach sprawy

Projekt decyzji opracował:
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego w zakresie ochrony przyrody (nr upr. 023)
członek OIU w Warszawie WA-260 (upr. urb. nr 1671)
Załącznikipobrań
file typ 1. Charakterystyka przedsięwzięcia 141,13 KB 109

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-03-30 13:44
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-07-11 09:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-03-30 13:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 198