Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/06
z dnia 28 lipca 2006 r.
DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 18/2) w miejscowości Gałkówka
Miastkowo, dnia 27.07.2006 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz. U Nr 98, poz.1071 z 2000 r. – z późniejszymi zmianami) w związku z wprowadzeniem dodatkowych warunków do projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Gałkówka przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku
p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej na działce oznaczonej nr ewd 18/2, położonej w obrębie wsi Gałkówka oraz w obrębie obu wlotów do drogi krajowej nr 61.

U Z A S A D N I E N I E

Dnia 1 marca 2006 roku z wniosku Gminy Miastkowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójt Gminy Miastkowo wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest przebudowa drogi gminnej nr 105885B w miejscowości Gałkówka o długości ok. 2,1 km ( odcinek I w lokalizacji 0+300 do 1+727,50 i odcinek II w lokalizacji 0+000 do 0+638,70) polegającej na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni o szer.3,5m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szer.1,5m, przebudową przepustów , oznakowaniem drogi.
Zgodnie z art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 106 KPA wniosek wraz z projektem przedmiotowej decyzji przesłano dnia 8.05.2006r. do zaopiniowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku w zakresie przebudowy istniejącej drogi w obrębie jej obu wlotów do drogi krajowej., zgodnie z projektem technicznym.
Postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, ponieważ Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku wprowadza uwarunkowania do projektu decyzji, które wymagają opracowania dodatkowej dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania drogi gminnej z droga krajową - postanowienie z dn.31.05.2006 Nr GDKiA .OB. DR.9.425/66/2006.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują :

1. Pani Bednarczyk Hanna
zam. Gałkówka 7a, 18-413 Miastkowo
2. Pan Bednarczyk Artur
zam. Gałkówka 7a, 18 - 413 Miastkowo
3 . Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad w Bialymstoku
4. a/a

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 11:55
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-07-28 10:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234