Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-3/06
z dnia 28 lipca 2006 r.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałkówka
Miastkowo, 2006-07-28


DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2006 roku, zmienio-nego dnia 05.07.2006 r.
Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo,
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
I. Rodzaj inwestycji - droga publiczna:
 przebudowa drogi gminnej Nr 105885B w miejscowości Gałkówka: odcinek I w lokaliza-cji 0+300 - 1+676 i odcinek II w lokalizacji 0+070 - 0+638,70,
polegająca na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych pobo-czy, przebudową przepustów i oznakowania drogi,
 na terenie położonym w obrębie wsi Gałkówka, gmina Miastkowo - na działkach o nume-rach ewidencyjnych: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51, 52, 54, 55, 56/1, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71/2, 72, 99.
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1/ w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nie ustala się - przebudowa istniejącej drogi publicznej,
2/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
- teren nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
- realizacja planowanej inwestycji zgodnie z wymogami ochrony środowiska zawartymi w obo-wiązujących przepisach i normach, w tym:
 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.),
 ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
3/ w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- nie ustala się - teren nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
4/ warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- komunikacja – przebudowa drogi publicznej;
droga kategorii drogi gminnej, ogólnodostępna w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, ze względów funkcjonalno-technicznych klasy „D” - powinna spełniać warunki określone dla tej klasy drogi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-dać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- kanalizacja sanitarna – nie dotyczy,
- odprowadzenie wód opadowych (odwodnienie jezdni) - powierzchniowo do rowów przydroż-nych i cieków wodnych (rowy melioracyjne),
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu, warunki przebudowy uzyskać od zarządców tych urządzeń,
5/ wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, wystę-pujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich (z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym w szczególności:
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytko-wania,
 ochronę przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycz-nej oraz ze środków łączności,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
- ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu należy rozwiązać
w uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci,
- ewentualne kolizje z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych należy rozwiązać
w uzgodnieniu z zarządcą tych urządzeń,
- wejście na tereny nie będące własnością inwestora wynikające z konieczności wykonania robót należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem/zarządcą terenu,
6/ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy,
7/ inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
- projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.1126 z późn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip-ca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami,
- przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę:
 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 dokonać wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
 uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, kolidujących z planowaną inwestycją - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880),
 uzyskać pozwolenie wodnoprawne - na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
- oznaczono graficznie na pięciu arkuszach mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 105885B w miejscowości Gałkówka – o długości ok. 2 km (odcinek I w lokaliza-cji 0+300 do 1+676 i odcinek II w lokalizacji 0+070 do 0+638,70) polegającej na budowie
asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych poboczy, przebudową przepustów
i oznakowania drogi, wystąpiła Gmina Miastkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy.
Na terenie objętym wnioskiem, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decy-zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odręb-nych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Z analizy wynika, że:
- teren inwestycji obejmuje istniejący pas drogowy drogi gminnej oraz części działek sąsiadują-cych z drogą (poszerzenia pasa drogowego),
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie-leśne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych – obejmuje istniejący pas drogowy oraz użytki rolne (poszerzenie pasa drogowego) klas IV - VI o łącznej powierzchni ok. 1,2 ha, w tym klasy IV ok. 0,01 ha,
- teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską, ani ochroną na podstawie przepisów
o ochronie przyrody,
- w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-działywaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja
należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu
(§ 3 ust. 1, pkt 56 – drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej .......).
Projekt decyzji został uzgodniony stosownie do art. 53, ust. 4, pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych:
- Starostą Łomżyńskim (w zakresie ochrony gruntów rolnych) – Postanowienie Nr GN.I.6018/1-358/06 z dnia 15.05.2006r
- Marszałkiem Województwa Podlaskiego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-nych w Białymstoku (w zakresie melioracji wodnych) - Postanowienie Nr WZM.RU.0131/P/2037/06 z dnia 17.05.2006r

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że pla-nowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sen-tencji decyzji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie
14 dni od daty jej ogłoszenia/doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za-rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakła-dów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.


W załączeniu:
- załącznik graficzny na pięciu arkuszach mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 1000,
na której wyznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji,
(jeden egzemplarz znajduje się w aktach sprawy, a drugi otrzymuje Wnioskodawca).


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Otrzymują:
1. Gmina Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości,
na których będzie lokalizowana inwestycja - wykaz znajduje się w aktach sprawy,
3. A/a.

Projekt decyzji sporządziła:
mgr inż. arch. Elżbieta Tyszka
Izba Urbanistów – Nr WA-219

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:04
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-07-28 14:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224