Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-8/06
z dnia 2 sierpnia 2006 r.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ( budowa elektroenergetycznej) linii napowietrznej
Miastkowo, 2006-08-02

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2006 r.,
Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna,
15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13,
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
I. Rodzaj inwestycji - infrastruktura techniczna:
- budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii napowietrznych nN 0,4 kV i przyłączy do budynków,
- w Miastkowie - na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 266/3, 266/5 i 266/6.
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1/ w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- inwestycję należy lokalizować w sposób nie kolidujący z istniejącym zagospodarowaniem
terenu (budynki, sieci uzbrojenia technicznego, ...),
2/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- teren inwestycji położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej:
 projekt budowlany uzgodnić z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegatura w Łomży),
- teren inwestycji nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,
3/ warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- energia elektryczna – z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę sieci (Zakład Energetyczny Białystok, Rejon Energetyczny Łomża),
- energia cieplna – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę - nie dotyczy,
- odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,
- telekomunikacja - nie dotyczy,
- obsługa komunikacyjna – z istniejących dróg publicznych i wewnętrznych,
4/ wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich (z art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytkowania, ochronę przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, ochronę przed pozbawieniem dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
- wejście na tereny nie będące własnością inwestora wynikające z konieczności wykonania robót należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu,
5/ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy,
6/ inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
- projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami, w tym uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Łomży,
- w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów, kolidujących z planowaną inwestycją - uzyskać zezwolenie na ich usunięcie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
- linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono graficznie (linią przerywaną koloru czarnego) na mapie w skali 1 : 500, stanowiącej załącznik graficzny do decyzji,
- trasy projektowanych urządzeń elektroenergetycznych oznaczono kolorem czerwonym na załączniku graficznym do decyzji;
dopuszcza się zmianę trasy urządzeń elektroenergetycznych w ramach wyznaczonych linii rozgraniczających teren inwestycji.

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznych nN 0,4 kV
i przyłączy do budynków, na terenie położonym w Miastkowie, obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych 266/3, 266/5 i 266/6, wystąpił Zakład Energetyczny Białystok S.A.
Na terenie objętym wnioskiem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Z analizy wynika, że:
- planowana realizacja linii SN-15 kV, stacji transformatorowej oraz linii nN i przyłączy do budynków, będzie realizowana jako część zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Łomżyńskiej w Miastkowie, na obszarze sąsiadującym z terenem inwestycji i posiadającym obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
- teren inwestycji położony jest w obszarze istniejącego zainwestowania wsi Miastkowo i obejmuje część działek stanowiących własność prywatną oraz Gminnej Spółdzielni SCh,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne w związku z realizacją planowanej inwestycji,
- teren inwestycji położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej,
- teren nie jest objęty ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.
Projekt decyzji został uzgodniony stosownie do art. 53 ust. 4, pkt 2 i 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Białymstoku, Delegatura w Łomży) – postanowienie Nr ZNŁ.40300/sz/100/06 z dnia 25.07.2006r
z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych:
- Starostą Łomżyńskim – postanowienie Nr GN.I.6018/1-494/06 z dnia 11.07.2006 r.
- Marszałkiem Województwa Podlaskiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku) – postanowienie Nr WZM.RU.0131/P/3174/06 z dnia 21.07.2006r
Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sentencji decyzji.
P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie
14 dni od daty jej ogłoszenia/doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

W załączeniu:
- załącznik graficzny na mapie w skali 1 : 500, na której wyznaczono linie rozgraniczające
teren inwestycji,
(jeden egzemplarz znajduje się w aktach sprawy – Urząd Gminy Miastkowo,
a drugi egzemplarz otrzymuje Wnioskodawca)

WÓJT
Jerzy Wróblewski

Otrzymują:
1. Zakład Energetyczny Białystok S.A.
15-950 Białystok ul. Elektryczna 13,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości,
na których będzie lokalizowana inwestycja:
- Ustaszewski Andrzej,
- Ustaszewska Barbara,
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Nowogrodzie,
3. A/a.
Projekt decyzji sporządziła:
mgr inż. arch. Elżbieta Tyszka
Izba Urbanistów – Nr WA-219

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:13
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-08-02 11:09
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 275