Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-2/06
z dnia 17 sierpnia 2006 r.
DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej , na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria
Miastkowo, 2006 – 08-16


DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust.1, pkt 2, art. 52 ust 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2006 roku, zmienio-nego dnia 18.07.2006 r.,
Gminy Miastkowo, reprezentowanej przez Wójta Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo
USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:
I. Rodzaj inwestycji - droga publiczna:
 przebudowa drogi gminnej Nr 105872B Czartoria – droga powiatowa Nr 1910B – od km od km 0+000,00 do km 1+189,80 (odcinek II),
polegająca na budowie asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem obustronnych pobo-czy i oznakowania drogi,
 na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria, gmina Miastkowo - na działkach o nume-rach ewidencyjnych: 416, 501, 509, 768, 858, 863.
II. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:
1/ w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nie ustala się - przebudowa istniejącej drogi publicznej,
2/ w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:
- teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej
i Doliny Dolnej Narwi - obowiązują zasady gospodarowania określone w Rozporządzeniu
Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dziennik Urzędowy Woj. Podla-skiego Nr 54, poz. 724) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
- realizacja planowanej inwestycji zgodnie z wymogami ochrony środowiska zawartymi w obo-wiązujących przepisach i normach, w tym:
 ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm.),
 ustawie z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.),
3/ w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
- nie ustala się - teren nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
4/ warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
- komunikacja – przebudowa odcinka drogi publicznej kategorii drogi gminnej;
zamierzenie inwestycyjne projektować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Trans-portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),
- przebudowa włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1910B na warunkach uzgodnio-nych z zarządcą drogi powiatowej (Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży),
- zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w energię cieplną – nie dotyczy,
- zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy,
- kanalizacja sanitarna – nie dotyczy,
- odprowadzenie wód opadowych (odwodnienie jezdni) – powierzchniowo,
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego terenu, warunki przebudowy uzyskać od zarządców tych urządzeń,
5/ wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować i budować w sposób określony
w przepisach oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie, wystę-pujących w obszarze oddziaływania, uzasadnionych interesów osób trzecich (z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane), w tym w szczególności:
 zapewnienie dostępu do drogi publicznej, bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego i użytko-wania,
 ochronę przez pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycz-nej oraz ze środków łączności,
 ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
- ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu lub urządzeniami melioracji wodnych należy rozwiązać w uzgodnieniu z gestorami poszczególnych sieci lub urządzeń,
- wejście na tereny nie będące własnością inwestora wynikające z konieczności wykonania robót należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem lub zarządcą terenu,
6/ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:
- nie dotyczy,
7/ inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:
- projekt budowlany wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym:
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106, poz.1126 z późn. zm.), warunkami technicznymi oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lip-ca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, wymaganymi przepisami,
- przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę:
 uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
 dokonać wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolniczej - na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.),
 w przypadku konieczności wycinki drzew lub krzewów, kolidujących z planowaną inwestycją - uzyskać zezwolenie na ich usunięcie - na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
- realizacja planowanej inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej - na warunkach określo-nych w zezwoleniu zarządcy drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży) - na podstawie prze-pisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).
III. Linie rozgraniczające teren inwestycji:
- oznaczono graficznie na czterech arkuszach (oznaczonych numerami 1, 6, 7 i 8) mapy sytu-acyjno-wysokościowej w skali 1 : 500, stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej decyzji.
U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 105872B - droga powiatowa nr 1910B od km 0+000,00 do km 1+189,80 w miej-scowości Czartoria o długości ok. 1 189,80 m (odcinek II), polegającej na budowie asfaltowej na-wierzchni jezdni o szer. 3,5 m wraz z wykonaniem obustronnych poboczy szer.1,5 m i oznakowa-niu drogi, wystąpiła Gmina Miastkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy.
Na terenie objętym wnioskiem, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowa-nia przestrzennego i w tym przypadku, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, planowana inwestycja wymaga uzyskania decy-zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organ prowadzący postępowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy, dokonał analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odręb-nych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
Z analizy wynika, że:
- teren inwestycji obejmuje istniejący pas drogowy drogi gminnej, fragment pasa drogowego drogi powiatowej (rejon skrzyżowania) oraz części działek sąsiadujących z drogą gminną (po-szerzenia pasa drogowego),
- obszar planowany do przeznaczenia pod poszerzenie pasa drogowego (korekta przebiegu drogi) obejmuje użytki rolne o łącznej powierzchni ok. 0,01 ha,
- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierol-nicze i nieleśne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych – obejmuje istniejące pasy drogowe oraz użytki rolne (poszerzenie pasa dro-gowego) o powierzchni ok. 0,01 ha,
- teren inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej
i Doliny Dolnej Narwi,
- teren nie jest objęty ochroną konserwatorską,
- w planie miejscowym, który utracił moc prawną na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, na terenie objętym wnioskiem, nie była plano-wana realizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
- w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o od-działywaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), planowana inwestycja na-leży do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu (§ 3 ust. 1, pkt 56 – drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej .......).
Projekt decyzji został uzgodniony stosownie do art. 53, ust. 4, pkt 6, 8 i 9 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
z organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych:
- Starostą Łomżyńskim (w zakresie ochrony gruntów rolnych) - Postanowienie Nr GN.I.6018/1-357/06 z dnia 15.05.2006r
- Marszałkiem Województwa Podlaskiego - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-nych w Białymstoku (w zakresie melioracji wodnych) - Postanowienie Nr WZM.RU.0131/P/2127/06 z dnia 19.05.2006r
z Wojewodą Podlaskim (w odniesieniu do obszaru chronionego krajobrazu) – Postanowienie Nr ŚR.II.JB.663302-93/06 z dnia 23.05.2006r
z zarządcą drogi powiatowej (w odniesieniu do obszaru przyległego do pasa drogowego) - Zarzą-dem Dróg Powiatowych w Łomży - Postanowienie Nr ZDP-1/5445/121/327/06 z dnia 15.05.2006r

Po przeanalizowaniu zgromadzonych podczas postępowania dokumentów i ustaleniu, że pla-nowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi, postanowiono jak w sen-tencji decyzji.
P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie
14 dni od daty jej ogłoszenia/doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać za-rzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.


W załączeniu:
- załącznik graficzny na czterech arkuszach mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500,
na której wyznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji,
(jeden egzemplarz znajduje się w aktach sprawy, a drugi otrzymuje Wnioskodawca).


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Otrzymują:
1. Gmina Miastkowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Miastkowo,
ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo,
2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości,
na których będzie lokalizowana inwestycja - wykaz znajduje się w aktach sprawy,
3. A/a.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:17
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-08-17 09:49
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216