Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-18/06
z dnia 26 października 2006 r.
wysypiska
Miastkowo,2006-10-25


Zgodnie z art. 49, art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)oraz w związku z art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm.), zawiadamiam, że w dniu 28.08.2006r na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży ul. Poznańska 141 18-400 Łomża, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży na działkach o nr ewid.: 243, 244, 245, 246, 251 położonych na terenie administracyjnym wsi Czartoria.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 KPA, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Miastkowie ( pokój nr 18) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż na przedmiotową inwestycję sporządzono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
Jerzy Wróblewski

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:19
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2006-10-26 13:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 215