Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-18/06
z dnia 9 lutego 2007 r.
dot. budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży
Miastkowo,2007-02-09


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży, na działkach o nr ewid. 234, 244, 245, 246, 251 położonych na terenie administracyjnym wsi Czartoria gm. Miastkowo.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania przedmiotowego pisma.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:33
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-02-09 13:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 245