Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-18/06
z dnia 19 lutego 2007 r.
dot.Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie wsi Czartoria
Miastkowo,2007-02-19


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam, że wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży, na działkach o nr ewid. 234, 244, 245, 246, 251 położonych na terenie administracyjnym wsi Czartoria gm. Miastkowo.
Powyższą decyzję podjęto po uzgodnieniu planowanego przedsięwzięcia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Wojewodą Podlaskim w Białymstoku.
Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji znajdującej się w Urzędzie Gminy Miastkowo, pok. Nr 18.
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-02-19 08:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232