Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-18/06
z dnia 19 lutego 2007 r.
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowa zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta Łomży w m. Czartoria
Miastkowo, dnia 19.02.2007 roku

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA MIASTA ŁOMŻY W M. CZARTORIA

Na podstawie art. 46a ust. 1, 7 pkt. 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Budżetowy w Łomży, 18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 141
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta Łomży w m. Czartoria
po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

O R Z E K A M
środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta Łomży w m. Czartoria

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie instalacji o wydajności 22 000 Mg w ciągu roku, która obejmować będzie:
• recykling i unieszkodliwianie biodegradowalnych odpadów komunalnych,
• odzysk odpadów o charakterze surowcowym,
• unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie,
• składowanie odpadów zawierających azbest.
Wśród podstawowych procesów technologicznych wyróżnić należy:
• sortowanie odpadów zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki,
• zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych,
• zagospodarowanie odpadów i wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD,
• składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych,
• składowanie odpadów zawierających azbest,
• kompostowanie odpadów biodegradowalnych.
Inwestycja położona jest w obrębie gruntów wsi Czartoria w gminie Miastkowo, w powiecie łomżyńskim, w województwie podlaskim. Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję obejmuje działki nr 243, 244, 245 i 246 o łącznej powierzchni 8.68 ha.
W stanie istniejącym przedmiotowy teren stanowi w przewadze nieużytek porośnięty trawą. Tylko niewielki fragment w części południowej (dz. nr 246) wykorzystywany jest pod uprawy rolne. Dojazd do projektowanego zakładu zapewni istniejąca droga gminną Nr 5880 B relacji Miastkowo – Jankowo Młodziankowo o nawierzchni bitumicznej (dz. nr 251).
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren inwestycji przeznaczony jest pod rozbudowę istniejącego wysypiska odpadów z dopuszczeniem lokalizacji obiektów i urządzeń z zakresu usuwania i utylizacji odpadów oraz związanych z funkcjonowaniem wysypiska.
Charakterystykę przedsięwzięcia i jego lokalizację przedstawiono w załączniku Nr 1 oraz w załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej decyzji.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
• w trakcie prowadzonych prac budowlanych nie mogą powstawać utrudnienia w sposobie korzystania z terenów przyległych do projektowanego zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym do istniejącego wysypiska, użytków rolnych i leśnych, dróg itp.,
• zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona środowiska w zakresie gleb i gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, szaty roślinnej, powietrza atmosferycznego oraz hałasu i wibracji, krajobrazu naturalnego,
• obowiązek zapewnienia pełnej skuteczności działania wszystkich obiektów i urządzeń ochronnych tak, aby potencjalny wpływ projektowanej inwestycji na środowisko ograniczał się jedynie do terenu użytkowanego przez inwestora,
• należy ograniczyć do niezbędnego minimum wielkości wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian ukształtowania terenu, a grunty z wykopów wykorzystać do formowania obwałowań między kwaterami, a ich nadmiar zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• usuwaną z powierzchni ziemię próchniczą zhałdować do późniejszego wykorzystania w zagospodarowaniu terenu po zakończeniu eksploatacji,
• należy przewidzieć sposób postępowania z nadmiarem wód opadowych w okresach intensywnych opadów i roztopów,
• ścieki z wagi i śluzy dezynfekcyjnej należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej,
• odpady po segregacji inertne (balastowe) bezpieczne dla środowiska magazynować w kwaterach, a odpady zawierające składniki organiczne z frakcji 60-120 mmm kierować do kompostowania,
• należy zabezpieczyć składowiska przed niebezpieczeństwem samozapłonu i samowybuchu gazów,
• w trakcie realizacji wykonawca oraz w czasie eksploatacji użytkownik, zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy, a zwłaszcza układów paliwowo-olejowych, co wykluczy niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
• do obsługi wysypiska należy użyć odpowiednich urządzeń mechanicznych celem zminimalizowania ujemnego oddziaływania na klimat akustyczny rejonu przedsięwzięcia,
• składowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz zatwierdzoną instrukcją eksploatacji składowiska,
• zgodnie z opracowanym raportem o oddziaływaniu na środowisko deponowanie na składowisku odpadów powinno odbywać się w porze dziennej poprzez ich zagęszczanie, codzienne przykrywanie odpadów warstwą nieaktywnego materiału, polewanie dróg i placów oraz zamiatanie z nawierzchni nawilżonego pyłu,
• obowiązek segregacji odpadów celem wydłużenia okresu eksploatacji składowiska oraz umożliwienia gospodarczego wykorzystania odpadów o charakterze surowcowym i odpadów organicznych,
• budowa i eksploatacja zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów powinna być objęta monitoringiem polegającym badaniu stanu zanieczyszczenia środowiska przed rozpoczęciem prac, jak i w okresie eksploatacji celem zarejestrowania zmian zachodzących w zakresie stosunków wodnych, zanieczyszczenia gleby i gruntu, jakości powietrza atmosferycznego, natężenia hałasu oraz w zakresie zmian w zagospodarowaniu terenów otaczających zakład zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),
• inwestor zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do 6 miesięcy od chwili oddania inwestycji do użytku analizy porealizacyjnej porównującej ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w niniejszej decyzji z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia,
• po zakończeniu eksploatacji użytkownik wysypiska obowiązany jest do wykonania w ramach rekultywacji zabiegów technicznych i biologicznych mających na celu wkomponowanie obiektu w otaczający krajobraz,
• projektowane przedsięwzięcie położone jest w poza obszarami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o przyrodzie z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
• realizowany obiekt nie będzie miał bezpośredniego lub pośredniego wpływu na stan obszarów Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych, a także gatunków roślin i zwierząt – najbliżej położony obszar Natura 2000 potencjalny Dolina Dolnej Narwi znajduje się około 5 km od planowanego przedsięwzięcia,
• tereny inwestycji nie są objęte prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 roku),
• zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w trakcie prowadzenia robót ziemnych w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie prace, zabezpieczyć przedmiot oraz niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub właściwego wójta lub burmistrza.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
• planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
• inwestycję należy lokalizować w sposób jak najmniej kolizyjny z istniejącym zagospodarowaniem terenów, w tym z istniejącym wysypiskiem odpadów komunalnych, drogami dojazdowymi do użytków rolnych i leśnych, z ciekami wodnymi, zadrzewieniami, itd.,
• przed podjęciem prac projektowych należy wykonać badania hydrogeologiczne i geotechniczne gruntów zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakimi powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),
• projektowany sposób uszczelnienia dna i skarp poszczególnych kwater składowiska winien być zgodny z wymogami wyżej wymienionego rozporządzenia oraz współczesnym stanem wiedzy technicznej,
• projekt budowlany wysypiska odpadów powinien uwzględniać sposób odprowadzenia ścieków (system kanalizacji deszczowej z siecią drenarską w dnie składowiska ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym) oraz podczyszczania ścieków przed skierowaniem ich do zbiornika przeciwpożarowego,
• w celu zapewnienia odpowiednich warunków standardów emisyjnych w pomieszczeniach technologicznych i kabinach sortowniczych należy przewidzieć filtry w instalacji mechanicznej, a na wysypisku zaprojektować system odgazowania odpadów za pomocą studzienek,
• w projekcie budowlanym wśród zabezpieczeń technicznych wokół zakładu należy uwzględnić ogrodzenie obiektu w celu ochrony przed dostępem osób nieuprawnionych i zwierząt oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 10 m oraz zagospodarowanie wolnych terenów zielenią ochronną (zimozielonej dostosowanej do miejscowych siedlisk, zwartej, gęstej w koronach, o dużych liściach, odpornej na zanieczyszczenia),
• w projekcie technicznym zakładu w celu monitoringu środowiska należy uwzględnić wykonanie co najmniej 5 piezometrów kontrolnych na kierunku napływu i odpływu wód podziemnych, studni kontrolnych ujmujących biogaz oraz punktów obserwacji geodezyjnej (kontrola osiadania składowanych odpadów).

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:
• w użytkowaniu obiektu należy przewidzieć odpowiednie procedury i zabezpieczenia przeciwpożarowe pozwalające wyeliminować zjawisko zagrożenia pożarowego,
• w przypadku stwierdzonego uszkodzenia uszczelnienia podstawy kwatery należy bezwzględnie przerwać eksploatację danej kwatery i w trybie pilnym opracować projekt naprawy uszczelnienia celem ograniczenia do minimum środowiska gruntowo – wodnego przed skażeniem.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
• dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg i znaczą odległość (około 100 km od granicy państwa) wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
• na podstawie opracowanego raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń standardów i norm emisyjnych, a jego oddziaływanie ograniczy się do terenu inwestycji, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w związku z czym nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

7. Wnioskodawca jest zobowiązany do:
• uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

U Z A S A D N I E N I E
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie na budowie zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta Łomży w m. Czartoria wystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, 18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 141 w dniu 4 sierpnia 2006 roku. Do wniosku dołączono odbitkę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000 oraz raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Stwierdza się, że zgodnie z § 6 Uchwały Rady Gminy w Miastkowie („wyznacza się tereny ............ z przeznaczeniem podstawowym pod wysypisko odpadów komunalnych oraz ....... dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń z zakresu usuwania i utylizacji odpadów oraz związanych z funkcjonowaniem wysypiska”), planowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria, zatwierdzonego Uchwałą Nr V/30/03 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 51, poz.1082).
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 (składowiska odpadów niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 769), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne.
Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W oparciu o opinię Wojewody Podlaskiego (Postanowienie Nr ŚR.Ii.KG.66131/78/06 z dnia 04.10.2006 roku) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (Postanowienie Nr 495/P-I/NZ/2006 z dnia 22.09.2006 roku) określony został zakres sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Na zlecenie inwestora opracowany został „Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów dla miasta Łomży w m. Czartoria opracowany przez firmę „Geotechnika i Środowisko” w Warszawie w sierpniu 2006 roku.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydano po uzgodnieniu z organami ochrony środowiska (art. 48, ust.2, pkt 1):
• Wojewodą Podlaskim – Postanowienie Nr ŚR.I.EP.66130/146/06/07 z dnia 23 stycznia 2007 roku,
• Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku - Postanowienie Nr 607/P-I/NZ/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku,
Zgodnie z art. 56, ust. 4, 5 i 6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na wnioskodawcę nakłada się obowiązek przedstawienia w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia zakładu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów analizy porealizacyjnej porównującej ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zakładu i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia.
W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń we wsi Czartoria i tutejszego Urzędu oraz na jego stronach internetowych. W okresie 21 dni od ogłoszenia o prowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko mieszkańcy oraz miejscowe organizacje ekologiczne mogły wnosić zastrzeżenia do planowanej inwestycji. W okresie tym nie wpłynął żaden wniosek w przedmiotowej sprawie.
Organ prowadzący postępowanie dokonał analizy przedłożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym oraz wymagań ochrony środowiska i stwierdził, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w wyżej wymienionym raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w niniejszej decyzji nie wpłynie negatywnie na środowisko, zdrowie i życie ludzi.
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46, pkt 2-9.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji..................................................

W załączeniu:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny (odbitka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000) z określeniem granic inwestycji oraz obszaru oddziaływania na środowisko – zał. Nr 2

Otrzymują:
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży, 18 – 400 Łomża, ul. Poznańska 141
2. Strony biorące udział w postępowaniu (wykaz stron znajduje się w aktach sprawy),
3. A/a.

Projekt decyzji opracował
mgr Andrzej Lewandowski
biegły Wojewody Podlaskiego
w zakresie ochrony przyrody upr. nr 023

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-02-19 08:31
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 497