Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/07
z dnia 29 maja 2007 r.
rozbudowy stacji bazowej Telefonii Komórkowej
Miastkowo,2007-05-28

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO

Zgodnie z art. 49, art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 pkt.19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn.zm.), zawiadamiam, że w dniu 21.05.2007r na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a,
01-230 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „MIASTKOWO” Nr 1518/1190, na terenie obejmującym nieruchomość w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej - na części działki nr ewid. 286 - formularz E.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym, zgodnie z art. 10 KPA, można zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy w Miastkowie ( pokój nr 18) oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuję, iż na przedmiotową inwestycję sporządzono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:49
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-05-29 10:20
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 216