Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/07
z dnia 6 sierpnia 2007 r.
POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania ( stacja bazowa telefonii komórkowej)
Miastkowo, 2007-08-06

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz.1071; z 2001 r Nr 49 poz.509;
z 2002 roku Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 roku Nr 130 poz. 1188; z 2004 roku Nr 162, poz. 1692; z 2005 r Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682/, w związku
z wniesionym zażaleniem do Ministra Środowiska,


WÓJT GMINY MIASTKOWO
z a w i e s z a

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Miastkowo” Nr 1518/1190 na działce o nr ewid. 286 położonej w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 42, do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 1 sierpnia 2007r Gmina Miastkowo otrzymała zawiadomienie o wniesionym przez Panią Krystynę Laskowską zam. 07-400 Ostrołęka ul. 11 Listopada 17/25, zażaleniu na postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2007r znak: ŚR.I.KM.66130/117/07 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Miastkowo” Nr 1518/1190 na działce o nr ewid. 286 położonej w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 42.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo.


WÓJT
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-08-06 07:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 219