Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-3/07
z dnia 11 grudnia 2007 r.
odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie oraz remoncie budowli piętrzących
Miastkowo, 2007-12-06

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z 2001r Dz. U. Nr 49, poz.509; z 2002r Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz.1271, Dz. U. Nr 169, poz.1387; z 2003r Dz. U. Nr 130, poz.1188; z 2004r Dz. U. Nr 162, poz.1692; z 2005r Dz. U. Nr 64, poz.565, Dz. U. Nr 78, poz.682), w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902; Nr 169 poz.11199, Nr 170 poz.1217, Nr 249, poz.1832; MP z 2006r Nr 71 poz.714, Nr 73 poz.734; z 2007r Dz. U. Nr 21 poz.124, Nr 75, poz. 493, Nr 88 poz.587, Nr 124 poz.859, nr 176, poz. 1238, nr 181 poz. 1286),
a także § 3 ust 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573; z 2005r Nr 92, poz.769; z 2007r Nr 158, poz. 1105), po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

postanawiam

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554
w obrębie wsi Tarnowo, Kraska gm. Miastkowo oraz Młynik, Wszerzecz, Szczepankowo gm. Śniadowo.

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2007r Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie (modernizacji) oraz remoncie budowli piętrzących na rzece pod nazwą Dopływ D w km 0+000 do km 10+554 na działkach nr 386, 875, 865, 597, 770 położonych na terenie wsi Tarnowo gm. Miastkowo, na działkach nr 98, 99 położonych na terenie wsi Kraska gm. Miastkowo, na działkach nr336, 347, 348 położonych na terenie wsi Młynik, gm. Śniadowo, na działce nr 388 położonej na terenie wsi Wszerzecz gm. Śniadowo, na działce nr 1633 położonej na terenie wsi Szczepankowo gm. Śniadowo, załączając stosowną informację o planowanym przedsięwzięciu.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany lub nie.
W przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte
w § 5 ww. rozporządzenia. Dolina rzeki pod nazwa dopływ D leży poza obszarem chronionego krajobrazu kulturowego i przyrody. Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie skarp, zastawek, budowie nowego piętrzenia o wysokości do 1,0m. Ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki pozwoli na osiągnięcie równowagi dynamicznej w korycie rzeki, przywróci sprawność retencjonowania wody.
W wyrażonych opiniach: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży -Postanowienie Nr 136/P/NZ/2007 z dnia 20.11.2007r, Starosta Łomżyński - pismo
Nr ROŚB.6211-43/2007 z dnia 14.11.2007r oraz Wójt Gminy Śniadowo - pismo
Nr WSG.7614-9/07 z dnia 20.11.2007r, nie stwierdzono konieczności sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę nie nałożono obowiązku opracowania raportu.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 12:58
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-12-11 08:04
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224