Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7624-1/07
z dnia 18 grudnia 2007 r.
stacji bazowa telefonii komórkowej
Miastkowo, 2007-12-17


D E C Y Z J A

Na podstawie art.105 § 1 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071; z 2001r Nr 49 poz. 509; z 2002 r Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 169, poz. 1387; z 2003 roku Nr 130 poz. 1188; z 2004 roku Nr 162, poz. 1692; z 2005r
Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „MIASTKOWO” Nr 1518/1190,
na terenie obejmującym nieruchomość w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 42 – na części działki nr ewid. 286

p o s t a n a w i a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „MIASTKOWO” Nr 1518/1190, na terenie obejmującym nieruchomość
w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 42 - na części działki nr ewid. 286.


U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 6 grudnia 2007r, OPERANDI Spółka z o.o. wystąpiła z wnioskiem
o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na w/w przedsięwzięcie, motywując to zmianą przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Po szczegółowej analizie kwalifikacji przedsięwzięcia „rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej” stwierdzono, że postępowanie w tej sprawie stało
się bezprzedmiotowe, ponieważ planowane zamierzenie nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zarówno tych, dla których raport
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagany, jak i tych, dla których w/w raport może być wymagany. Ponadto planowane przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, w związku z tym dla jego podjęcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 105 § 1 Kpa postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Miastkowo w terminie 14 dni
od dnia doręczenia.

Wójt
Mgr Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-01 13:05
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2007-12-18 13:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234