Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-4/08
z dnia 13 stycznia 2009 r.
Zakończenia postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15
Miastkowo, 2009-01-13

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:30
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-01-13 10:12
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233