Wójt Gminy Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenia i zawiadomieniaOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIASTKOWO
IP.7331-1-4/08
z dnia 23 stycznia 2009 r.
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linia SN Gałkówka)
Miastkowo, 2009-01-23

Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z później. zm.) ,
z a w i a d a m i a się, że w dniu 23.01.2009r została wydana decyzja
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się
w siedzibie Urzędzie Gminy Miastkowo, ul. Łomżyńska 32, na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) w godz. od 715 do 1515 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastkowo.


WÓJT GMINY
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-04-23 15:31
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-01-23 13:14
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 256