Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 148/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz .U. z 1999 r. Nr 15 , poz. 139 , Nr 41 , poz. 412 , Nr 111 , poz. 1279 , z 2000 r. Nr 12 , poz. 136 , Nr 109 , poz. 1157 , z 2001 r. Nr 5 , poz. 42 , Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 , Nr 120 , poz. 1268 , Nr 154, poz. 1804 ) Rada Gminy na wniosek Zarządu Gminy uchwala , co następuje

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo zatwierdzonego uchwałą Nr 72/XVI z dnia 29 marca 1993 roku , Nr 110/XXIX z dnia 25 maja 1994 roku , Nr 148/XXXV/98 z dnia 18 marca 1998 roku w granicach terenu położonego na gruntach wsi Czartoria określonego kolorem czerwonym na załączniku graficznym w skali 1 : 10 000 zwanym dalej planem .
2. Ustala się następujący przedmiot i zakres ustaleń planu :
1) przedmiot zmiany planu :wyznaczenie terenu pod rozbudowę istniejącego wysypiska śmieci oraz komunalne urządzenia z zakresu usuwania i utylizacji odpadów ,
2) zakres ustaleń planu :
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania ,
b) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz komunikacji,
c) zasady gospodarowania terenów,
d) szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego , zdrowia ludzi oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych ,
e) tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz użytkowania terenu.
3. Plan sporządzony będzie w skali 1 : 5 000 .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-02 08:56
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-02 09:08
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 241