Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 149/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 , poz. 733 ) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej gmina wynajmuje na warunkach określonych w niniejszej uchwale lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastkowo .


§ 2

Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miastkowo poza osobami wymienionymi w wyżej cytowanej ustawie uważa się :
1. osoby nie posiadające tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ,
2. osoby zameldowane w Gminie Miastkowo na pobyt stały przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego
3. osoby zamieszkujące w lokalach , gdzie na 1 osobę gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach wieloosobowych i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym .
4. osoby , których średni miesięczny dochód brutto na 1 –ego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym ,
5. dopuszcza się możliwość odstąpienia od warunku zawartego w pkt 2 w stosunku do osób , które utraciły mieszkania wskutek klęsk żywiołowych .


§ 3

1. Za osoby , którym mogą być oddane w najem lokale socjalne , oprócz osób , którym ustawa zapewnia takie lokale , uważa się :
1) osoby nie posiadające lokalu mieszkalnego ,
2) osoby zameldowane w Gminie Miastkowo na okres co najmniej 5 lat,

3) osoby , których średni miesięczny dochód na 1 –ego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu socjalnego nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym ,
4) warunki określone w pkt.1 i 2 muszą być spełnione łącznie .

2. Umowę najmu na lokal socjalny zawiera się na czas oznaczony .

§ 4

Umowy najmu na czas nieoznaczony powinny być zawarte w pierwszej kolejności :
1. z osobami , którym przysługuje tytuł prawny do zamieszkania w budynkach wymagających kapitalnego remontu ,
2. z osobami niezbędnymi dla Gminy Miastkowo z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje ,
3. z pozostałym po śmierci najemcy małżonkiem nie będącym współnajemcą lokalu , dziećmi najemcy i jego współmałżonka , innymi osobami wobec, których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz z osobami , które pozostawały faktycznie we własnym pożyciu z najemcą .

§ 5

Wniosek o wynajęcie lokalu wolnego lub o poprawę warunków mieszkaniowych uznaje się za zrealizowany jeśli wnioskodawca odmówił przyjęcia propozycji wynajęcia lokalu , w którym mógłby wraz z członkami gospodarstwa domowego zaspokoić potrzeby mieszkaniowe .

§ 6

1. Społeczną kontrolę nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali mieszkalnych sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa
2. Przewodniczącego i członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Gminy , na okres kadencji . Komisja działa społecznie , bez prawa do wynagrodzenia .
3. Do ważności uchwały Komisji konieczna jest obecność połowy jej członków .
4. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy opiniowanie wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu poprzez :
1) ustalenie osób spełniających warunki do zawarcia umowy najmu zgodnie z kryteriami wyboru ustalonymi w niniejszej uchwale ,
2) żądanie od wnioskodawców , aby w wyznaczonym terminie złożyli wskazane przez komisję dokumenty lub okazali pomieszczenie ,
3) rozpatrywanie uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez mieszkańców Gminy w zakresie oddania lokalu w najem .

§ 7

1. Wnioski o najem lokali mieszkalnych składa się do Urzędu Gminy w ciągu całego roku ,
1) wniosek przekazywany jest niezwłocznie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej , która wydaje opinię w zakresie warunków mieszkaniowych ,
2) przydziału lokalu mieszkalnego wnioskodawcy dokonuje się w ramach posiadanego wolnego zasobu mieszkaniowego .
2. Ostatecznie o przyznaniu lokalu mieszkalnego zainteresowanemu , po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej decyduje Zarząd Gminy .

§ 8

1. Jeżeli najemca opuszcza lokal z zamiarem rezygnacji z najmu , osoby będące członkami
jego gospodarstwa domowego wspólnie z nim zamieszkałe , powinny opuścić lokal w ciągu trzech miesięcy .
2. Osoby , które pozostały w lokalu mieszkalnym po śmierci głównego najemcy , lecz nie wstąpią w stosunek najmu , powinny lokal opuścić w ciągu trzech miesięcy od śmierci najemcy .
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych trudną sytuacją rodzinną oraz względami społecznymi osób wymienionych w ust. 1 i 2 , Zarząd może wskazać te osoby do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej .

§ 9

Lokal mieszkalny , wydzielony w zasobie mieszkaniowym gminy jako służbowy przyznaje się funkcjonariuszowi Policji , na czas oznaczony tj. na okres zatrudnienia .

§ 10

1. Najemcy mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu , a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach , po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Warunkiem dokonania zamiany lokali jest :
1) zakwalifikowanie do zamiany lokalu ze względu na złe warunki mieszkaniowe , względów zdrowotnych , ważnych powodów rodzinnych lub dla potrzeb inwestycyjnych gminy ,
2) w przypadku zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu , a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach , za zgodą właściciela .

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-01 11:38
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-01 11:47
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 264