Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 150/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364 ) Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 czerwca 2002 roku Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie .

§ 2

Siedzibą Ośrodka będzie Miastkowo, a terenem działania obszar gminy.

§ 3

Organizację Gminnego Ośrodka Kultury określi statut nadany odrębną uchwałą .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-05-06 10:46
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-05-06 10:59
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 229