Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 153/XXXII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2002 r.
wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia gminy Miastkowo i Śniadowo w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego
Na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060 , z 2001 r. Nr 45, poz. 497 , Nr 89, poz. 971 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Rada Gminy na wniosek rzewodniczącego Rady Powiatu uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie połączenia gmin Miastkowo i Śniadowo w celu utworzenia jednego okręgu wyborczego .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-07-02 09:06
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-07-02 09:16
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 230