Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 154/XXXII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2002 r.
podziału gminy na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060 , z 2001 r. Nr 45 , poz. 497 , Nr 89 , poz. 971 , z 2002 r. Nr 23 , poz. 220) oraz t. 15 ust.3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw : o samorządzie gminnym , o samorządzie powiatowym , o orządzie województwa , o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 45 , poz. 497 , Nr 89, poz. 971 ) Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala co następuje :

§ 1

Dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze , ustala się ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Miastkowo według załącznika do niniejszej uchwały .

§ 2

Traci moc uchwała Nr 118/69/98 Zarządu Gminy w Miastkowie z dnia 17 sierpnia
1998 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 33,5 KB 84

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-07-01 08:09
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-07-01 08:15
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-07-01 08:10
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251