Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIII/129/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 25 września 2009 r.
zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 169, poz. 1420, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz. 666) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 37.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 37.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 136.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  4. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 136.345 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  5. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
  6. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 11.924.851 zł.
  7. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 13.534.851 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok polegających na zmianie treści ust. 3 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Załącznik Nr 1 21,9 KB 69
file typ Załącznik Nr 2 22,95 KB 70
file typ Załącznik Nr 3 14,57 KB 67
file typ Załącznik Nr 4 15,32 KB 67
file typ Załącznik Nr 5 13,01 KB 65
file typ Załącznik Nr 6 20,34 KB 73
file typ Załącznik Nr 7 24,41 KB 67

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-09-30 08:43
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-09-30 08:45
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2009-09-30 08:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 225