Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 155/XXXII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2002 r.
Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 18 pkt 2 ust. 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ) oraz na podstawie porozumienia o zasadach i warunkach realizacji Programu Rozwoju Instytucjonalnego w gminie Miastkowo , zawartego w dniu 17 lipca 2001 roku w Białymstoku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a gminą Miastkowo , Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Plan Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Gminy do :
1. podjęcia czynności niezbędnych do wdrożenia Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo .
2. przedstawiania Radzie Gminy okresowych ( nie rzadziej niż kwartalnych ) sprawozdań z postępów we wdrażaniu Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-07-04 11:54
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-07-04 12:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 251