Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 158/XXXIII/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 14 sierpnia 2002 r.
ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Na podstawie art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132 , poz. 622, z 1997 r. Nr 60 , poz. 369 ,Nr 121, poz. 770 , z 2000 r. Nr 22, poz. 272 , z 2001 r. Nr 100 , poz. 1085 , Nr 154, poz. 1800) Rada Gminy , po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łomży uchwala, co następuje :

§ 1

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 132, poz. 622 ),
2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli , użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomościami ,
3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady ( komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach ) powstające w gospodarstwach domowych , a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów , które ze względu na swój charakter lub układ są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
4) nieczystości ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych
5) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia
6) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć gminnej jednostki organizacyjne oraz inne jednostki organizacyjne , osoby fizyczne , które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 7 ust.

§ 2

Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek w nieruchomościach oraz starać się o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia , upiększać je zielenią i ukwieceniem , uprzątać teren nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów wytwarzających nieporządek

§ 3

Zarząd Gminy będzie organizować okresowe konkursy inspirujące podnoszenie stanu czystości i porządku , ładu i wyglądu estetycznego nieruchomości.

§ 4

Zarząd Gminy będzie dokonywać przeglądu stanu czystości i porządku w nieruchomościach i wzywać właścicieli nieruchomości uchybiających wymaganiom utrzymania ich w czystości i porządku do usuwania zaniedbań i uchybień . Wyniki przeglądu Zarząd Gminy przedkładać będzie co roku w terminie do 31 stycznia Radzie Gminy .

§ 5

Teren nieruchomości powinien być w miarę potrzeby sprzątany , utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż nieruchomości powinny być zamiatane , aby nie dopuścić do zalegania na nim zanieczyszczeń i opadu liści . Ponadto , w myśl art. 5 ust.1 pkt 4 właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości ( za taki chodnik uznaje się wydzielona część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości ) z błota , śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń .

§ 6

Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w miejscach na ten cel wyznaczonych , zgodnie z przepisami prawa budowlanego ( szamba ) lub w zbiorczych kontenerach przeznaczonych do gromadzenia odpadów z zespołu nieruchomości .

§ 7

Obornik powinien być składowany w odległości minimum 30 m od budynków mieszkalnych w taki sposób , aby nie powodował uciążliwości dla otoczenia . Obornik w obrębie nieruchomości powinien być składowany na płycie gnojowej .

§ 8

Komunalne odpady stałe należy gromadzić w nieruchomościach w szczelnych i zamkniętych zbiornikach przenośnych . Odpady wielogabarytowe ( wyrzucane meble , sprzęt gospodarstwa domowego , opony , itp.) należy gromadzić w kontenerach ustawionych w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Gminy.Dopuszcza się gromadzenie odpadów w nieruchomościach poza zbiornikami w szczelnych i zawiązanych workach .

§ 9

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć je w odpowiednią liczbę zbiorników na odpady dostosowane do systemu wywozu odpadów. Właściciel nieruchomości dokonuje doboru rodzaju zbiornika w uzgodnieniu z uprawnionympodmiotem , któremu zlecił wywóz odpadów albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w zbiorniki na odpady.

§ 10

Szkoły , urzędy , ośrodek zdrowia , lecznica dla zwierząt zakłady usługowe i handlowe powinny być wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów wyłącznie komunalnych . Obowiązek wyposażenia w pojemniki usuwania odpadów spoczywa na właścicielu nieruchomości ( § 1 pkt. 2) uchwały,.
Obowiązek wyposażenia i usuwania nieczystości z koszy ulicznych spoczywa na gminie .

§ 11

Do gromadzenia odpadów w workach mogą być stosowane jedynie worki zakupione od uprawnionego podmiotu , któremu został zlecony wywóz odpadów . cena worka obejmuje także opłatę za wywóz .

§ 12

Zarząd Gminy będzie popierać zorganizowaną selektywną zbiórkę odpadów użytecznych przez podmioty zapewniające ustawienie w wyznaczonych miejscach zbiorników do selektywnej ich zbiórki , regularny , nieuciążliwy dla środowiska ich wywóz oraz legitymujące się gwarancją odbioru tych odpadów jednostki zajmujące się przetwarzaniem lub obrotem odpadów .

§ 13

Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać zbiorniki na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym a jeżeli stanowią ich własność także zapewnić należyty stan techniczny .

§ 14

Zarząd Gminy może wyznaczyć tereny do ustawiania zbiorników do selektywnej zbiórki odpadów użytecznych lub za zgodą właściciela nieruchomości może je ustawić na nieruchomości nieodpłatnie .

§ 15

Komunalne odpady stałe z nieruchomości powinny być wywożone co najmniej 1 raz w miesiącu .
Terminy określi podmiot dla poszczególnych sołectw poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w każdej wsi.

§ 16

W nieruchomościach nie przyłączonych do kanalizacji nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ( szambach ) wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający przenikanie ich zawartości do ziemi ( wykonanie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane ) .

§ 17

Nieczystości ciekłe będą usuwane przez uprawnione podmioty na zlecenie właściciela nieruchomości udzielone z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika ( szamba ) .

§ 18

Zarząd Gminy podjął uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

§ 19

Gmina prowadzić będzie ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej .

§ 20

Ustala się , że makulatura będzie odbierana w dni wyznaczone przez Zarząd Gminy . Związana makulatura powinna być wystawiona przez mieszkańców obok zbiorników do gromadzenia odpadów .Użyteczne odpady metalowe należy dostarczać do skupu według wybranej oferty podmiotu uprawnionego do prowadzenia działalności w tym zakresie .

§ 21

Właściciele nieruchomości przy zleceniu wywozu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania wyłącznie z usług podmiotu uprawnionego .Dopuszcza się wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości przez właściciela nieruchomości własnymi środkami po uprzednim zgłoszeniu w Urzędzie Gminy , określeniu używanych do tego celu środków transportu , terminu wywozu i miejsca składowania. Posiadacza odpadów obowiązuje Karta Przekazania Odpadów .

§ 22

Właściciele nieruchomości na żądanie upoważnionego przedstawiciela Zarządu Gminy zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostka organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania , transportu , odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości , przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi .
Właściciele nieruchomości dokonujący wywozu odpadów komunalnych własnymi środkami zobowiązani są do okazania dowodu uiszczenia opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów komunalnych raz na pół roku .

§ 23

1. W przypadku , gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wójta na prowadzenie działalności w zakresie zbierania , transportu , odzysku lub unieszkodliwiania obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina.
2. Opłata za wykonanie obowiązku , o którym mowa w ust.1 , wynosić będzie 10 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej w nieruchomości .
Opłata pobierana będzie przez gminę.

§ 24

Wywóz odpadów może odbywać się wyłącznie do miejsc ustalonych przez Zarząd Gminy :
1) na składowisko odpadów w Czartorii
2) do stacji zlewnej w Łomży lub Ostrołęce
3) postępowanie z odpadami medycznymi reguluje ustawa o odpadach
4) zwłoki padłych zwierząt będą składowane na grzebowisku padłych zwierząt w Nowogrodzie , Gmina Miastkowo partycypuje w kosztach utrzymania grzebowiska Zabrania się wywożenia i pozostawiania padłych zwierząt w rowach , lasach , wyrobiskach itp.
Zarząd Gminy zapewnia zbieranie , transport , unieszkodliwianie zwłok padłych bezdomnych zwierząt .

§ 25

Zarząd Gminy znakuje obszar dotknięty lub zagrożony chorobą zakaźną zwierząt .

§ 26

Zarząd Gminy wyznacza w razie potrzeby obszar obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia .

§ 27

Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe zobowiązane są do opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi albo zanieczyszczanie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do publicznego użytku .
Zabrania się pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń takich jak : smycze i kagańce dla psów . Zwolnienie psów z nałożonym kagańcem dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi , jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.Psy spuszczone ze smyczy bez kagańca lub bez znaczka identyfikacyjnego nadanego przez gminę oraz psy pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, chwytane i doprowadzane do schronisk dla bezdomnych zwierząt.

§ 28

Osoby nadzorujące psy oraz zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego spowodowanych odchodami psów i zwierząt .

§ 29

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie dróg publicznych należy do zarządców dróg.

§ 30

Uprzątnięcie i utrzymanie w czystości i porządku przystanków komunikacji publicznej należy do Zarządu Gminy.

§ 31

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w uchwale rady gminy wydanej na podstawie art. 4 ustawy podlega karze grzywny .

§ 32

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 33

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-08-16 10:35
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-08-16 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224