Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXIV/130/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 listopada 2009 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:
  1. mieszkalnych – 0,50 zł,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,00 zł,
  3. zajętych na prowadzenie działaności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł,
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,10 zł,
  5. pozostałych, w tym związanych na prowadzenie odpłatnej statutowej działaności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł,
 3. od budowli:
  1. służących zaopatrzeniu wsi w wodę – 1% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,
  2. pozostałych – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz


1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi Dz. Urz.WE L 368 z 17.12. 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz, Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2009-12-02 13:32
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2009-12-02 13:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 334