Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 162/XXXV/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2002 r.
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ,zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 5,poz.230, z 1984 r. Nr 34, poz.184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 73, poz.431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz.1353, Nr 125, poz.1368) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia na terenie gminy Miastkowo w ilości:
1) poza miejscem sprzedaży – 5
2) w miejscu sprzedaży - 7

§ 2

Nie wydaje się zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gdy punkt sprzedaży usytuowany jest w odległości mniejszej niż 100 m od szkół, oddziałów przedszkolnych, Kościoła, cmentarza, banku. Odległość tę mierzy się wytyczonymi ciągami przeznaczonymi dla pieszych, od drzwi wejściowych punktu sprzedaży , sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do drzwi wejściowych obiektu chronionego.

§ 3

W punktach sprzedaży napojów alkoholowych należy w widocznych miejscach umieścić informację o :
1) szkodliwości spożywania alkoholu
2) zakazie sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwym,
3) zakazie sprzedaży alkoholu osobom do lat 18,
4) zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw.

§ 4

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, może być prowadzona:
1) w sklepach branżowych ze sprzedażą napojów alkoholowych
2) w innych placówkach handlowych, które muszą spełniać następujące warunki:
a) ogólna powierzchnia sprzedaży tej placówki wynosi co najmniej 20 m2
b) prowadzą one sprzedaż produktów spożywczych.

§ 5

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu powinien prowadzić działalność gastronomiczną.

§ 6

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być także prowadzona w ogródku gastronomicznym, tj. na terenie poza obrębem budynku , w którym znajduje się punkt sprzedaży , o ile ogródek ten spełnia następujące warunki:
1) posiada estetyczne, bezpieczne i uniemożliwiające przejście ogrodzenie,
2) usytuowany jest na terenie przyległym do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – sklep spożywczy bądź gastronomia.

§ 7

Punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych muszą spełniać warunki określone przez właściwego miejscowo inspektora sanitarnego.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 125/XXX/97 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 25 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów oraz uchwała Nr 131/XXVII/01 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 2001 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-10-07 10:19
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-10-07 10:29
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2008-12-04 12:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 204