Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR 163/XXXV/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 września 2002 r.
zmian w budżecie gminy na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591,z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.588/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 155 , poz. 1014, z 1999 r. Nr 38 , poz. 360 , Nr 49, poz. 485 , Nr 70 , poz. 778, Nr 110, poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12 , poz. 136, Nr 48, poz. 550 , Nr 95, poz. 1041 , Nr 119 , poz. 1251 , Nr 122 , poz. 1315 , z 2001 r. Nr 45 , poz. 497, Nr 46, poz. 499 , Nr 98 , poz. 1070 , Nr 102 , poz. 1116 , Nr 125 , poz. 1368 , Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę
75.070 zł
zgodnie z załącznikiem Nr l.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę
75.070 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy
polegających na przeniesieniu wydatków między
działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z
załącznikiem Nr 3 i 4 .

4.Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem
wynosi 5.782.304 zł
plan wydatków ogółem wynosi 6.082.304 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski
Załącznikipobrań
file typ Załącznik 1 14,5 KB 78
file typ Załącznik 2 15,5 KB 71
file typ Załącznik 3 13 KB 69
file typ Załącznik 4 13,5 KB 67

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-10-03 12:26
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-10-03 12:36
Ostatnia zmiana :Barbara Kalinowska2002-10-03 12:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 244