Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/2/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, .z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrany został Rupacz Henryk .

§ 2

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-25 12:55
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-25 13:02
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 236