Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXV/135/09
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 grudnia 2009 r.
udzielenia pomocy finansowej
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Udzielić Gminie Nowogród pomocy finansowej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) na budowę wspólnego schroniska dla bezpańskich zwierząt.

§ 2.

Udzielenie pomocy wymienionej w § 1 uchwały następuje celem realizacji zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.).

§ 3.

Gmina zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie roku 2010 odpowiednie środki finansowe na udzielenie pomocy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 14:34
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-01-07 14:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239