Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/4/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

Powołać Komisje Budżetową Rady Gminy oraz wybrać w skład Komisji następujących radnych:
  1. Czartoryjska Maria Jadwiga
  2. Pawelczyk Danuta
  3. Grabowski Stefan
  4. Chojnowski Sławomir
  5. Boryszewski Andrzej

§ 2

Do zadań Komisji Budżetowej należą sprawy z zakresu:
  1. projektu budżetu oraz zmian budżetowych
  2. sprawozdań oraz uchwał pociągających za sobą skutki finansowe
  3. uchwał dotyczących gospodarki mieniem komunalnym

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-22 08:52
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-22 08:58
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 183