Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR I/5/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 18 listopada 2002 r.
powołania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala , co następuje :


§ 1

Powołać Komisje Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy oraz wybrać w skład Komisji następujących radnych:

1. Chojnowski Adam
2. Łuba Wiesław
3. Bielacki Krzysztof


§ 2

Do zadań Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego należą sprawy z zakresu:
1. modernizacja obszarów wiejskich
2. ochrony środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi
3. planowania przestrzennego
4. utrzymania i rozbudowy infrastruktury gospodarczej, technicznej
5. oświaty , zdrowia i, kultury i turystyki
6. bezpieczeństwa publicznego .


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-11-20 08:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-11-20 08:28
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234