Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/138/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 lutego 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1.
 
  1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 125.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 125.201 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
  4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
  6. Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat na lata 2010-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
  7. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 11.494.360 zł.
  8. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 15.741.538 zł.
 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 580,12 KB 72

Informacje wytworzył(a) :Bożena Wilk
Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 13:37
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 13:37
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-03-02 13:51
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 280