Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVI/139/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 6 art.54 ust. 3 i 7 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,poz. 674 i Dz. U. Nr 170, poz. 1218 ) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006r. Nr 43, poz. 293) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków oraz zasady ich przyznawania stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 347,54 KB 120

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 13:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-03-02 13:53
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-03-02 13:54
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 271