Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/8/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo
Na podstawie art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r Nr 15, poz.139; Nr 41, poz. 412 ; Nr 111, poz. 1279 z 2000r Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157 ; Nr 120, poz.1268; z 2001r Nr 5, poz.42 ; Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804, z 2002r Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130, poz.1112) uchwala się , co następuje :

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla położonych w granicach administracyjnych terenów przeznaczonych pod istniejące i projektowane zainwestowanie w tym: tereny budowlane, drogi / krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne/ , infrastrukturę techniczną, zgodnie z kierunkami ujętymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 67/XI/99 z dnia 9 grudnia 1999 roku.

§ 2

Przedmiot ustaleń planu ustala się zgodnie z art.10 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym z zastrzeżeniem obszarów objętych obowiązkiem sporządzenia planów zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-27 08:37
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-27 08:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 269