Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/9/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2003
Na podstawie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683) uchwala się ,
co następuje:

§ 1

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,34zł. od 1 m 2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,38 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych - 0,06 zł. od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych -0,26 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 9,50 zł, od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -8,06 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -3,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych – 2,81 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) od budowli:
a) służących zaopatrzeniu wsi w wodę – 1 % wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7,
b) pozostałych – 2 % wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZACY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-24 12:20
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-24 12:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 224