Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/10/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ uchwala się , co następuje :

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości ;
1/ budynki i grunty stanowiące własność , bądź będące w posiadaniu lub trwałym
zarządzie straży pożarnej
2/ budynki mieszkalne lub ich części będące własnością rolników .
2. Zwolnienia o których mowa w pkt. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 128/XXVII/01 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-25 08:22
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-25 08:32
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 256