Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/13/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
określenia wysokości stawek opłaty miejscowej
Na podstawie art. 17 i 19 pkt 1 lit b , pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ oraz rozporządzenia Wojewody Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 1991 roku w sprawie uznania niektórych miejscowości gminy Miastkowo za miejscowości o korzystnych walorach klimatycznych i krajobrazowych /Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 5, poz.38/ uchwala się , co następuje :

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty miejscowej w wysokości 1.00 zł.

§ 2

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych , zdrowotnych , szkoleniowych lub turystycznych w następujących miejscowościach : Czartoria, Osetno , Rybaki , Łubia.

§ 3

Opłata miejscowa pobierana jest przez kierowników ośrodków wczasowych , turystycznych i szkoleniowych oraz sołtysów miejscowości wymienionych w § 2.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia inkasentów tej opłaty wynosi 10% pobranych kwot.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 12/III/98 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-23 11:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-23 11:06
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239