Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/144/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2010 r.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz.1664) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały Nr XXV/137/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastkowo na 2010 rok.

§ 2.

  1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 1.216.457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  2. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1. 216.457 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
  4. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 12.710.817 zł.
  5. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 16.957.995 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 222,96 KB 69

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:14
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:14
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-04-01 10:15
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 253