Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/146/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2010 r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, Nr 220, poz. 1721) oraz art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzacie Grzejka w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.815 zł (słownie złotych:  cztery tysiące osiemset piętnaście);
2) dodatek funkcyjny w wysokości  1.500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset);
3) dodatek  specjalny w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku funkcyjnego;
4) dodatek za wysługę lat w wysokości 20 %  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXI/124/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:36
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 249