Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/147/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2010 r.
zmian w podziale gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 31 ust.1 i 2 w związku z art. 30 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz.607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1952) Rada Gminy na wniosek Wójta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w podziale gminy Miastkowo na stałe obwody głosowania utworzone uchwałą Nr 124/71/98 Zarządu Gminy w Miastkowie z dnia 11 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw zarządzonych na dzień 11 października 1998 r. zmienionej uchwałą Nr 92/XVII/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 sierpnia 2000 r. poprzez:
1) z granic obwodu głosowania nr 1 następuje wyłączenie wsi Miastkowo - numer okręgu wyborczego 1;
2) z granic obwodu głosowania nr 2 następuje wyłączenie wsi Czartoria - numer okręgu wyborczego 4;
3) wieś Czartoria zostaje włączona do obwodu głosowania nr 1;
4) tworzy się obwód głosowania nr 4 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Miastkowie, numer okręgu wyborczego 1.

§ 2.

Podział gminy po dokonaniu zmian na stałe obwody głosowania ich granice i numery obwodów oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Uchwała z załącznikami 146,32 KB 74

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:41
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:41
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-04-01 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232