Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVII/148/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się co następuje:

§ 1.

W regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/139/10 Rady Gminy Miastkowo z dnia 26 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale 1 w § 1 skreśla się pkt 3, a pkt 4 otrzymuje nr 3;
2) w Rozdziale 2 w § 2 skreśla się ust. 2, 3 i 4, a ust. 5 otrzymuje nr 2;
3) w Rozdziale 2 w § 4 skreśla się ust. 3;
4) w Rozdziale 4 skreśla się § 3, § 4 i § 8;
5) w Rozdziale 4 zmienia się numeracja paragrafów w ten sposób, iż § 5 otrzymuje nr 3, § 6 otrzymuje nr 4, § 7 otrzymuje nr 5, § 9 otrzymuje nr 6;
6) w Rozdziale 5 w § 5 w pkt 3 skreśla się tiret 2;
7) w Rozdziale 5 w § 6 w ust 2 skreśla się tiret 2.
8) dodaje się rozdział 7 w brzmieniu: „Rozdział 7. Dodatek za wysługę lat § 1.1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca; 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego. miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło pierwszego dnia miesiąca”.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:53
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-01 10:53
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 231