Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/14/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 pkt. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ uchwala się , co następuje :

§ 1

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów , od jednego psa rocznie w wysokości - 25 zł

§ 2

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku ustala się przedmiotowy podatek proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których istniał obowiązek podatkowy.
3.Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca , w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek .

§ 3

Podatek od posiadania psów płatny jest u sołtysa lub w kasie Urzędu.

§ 4

Ustala się dla sołtysów wsi wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 50 % od zainkasowanych kwot.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 107/XXI/2000 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-26 10:32
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-26 10:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 239