Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR II/15/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 19 grudnia 2002 r.
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94 , poz.431, z 1994 r. Nr 1 , poz. 3, z 1996 r. Nr 91 , poz.409 , z 1997 r. Nr 43 , poz. 272 , Nr 137 , poz. 926 , z 1998 r. Nr 108 , poz. 681, z 2001 r. Nr 81 , poz. 875 , z 2002 r . Nr 200, poz. 1680/ oraz art.6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 , poz. 1682/ uchwala się , co następuje :


§ 1

Uchwala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości według załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wzór informacji o gruntach składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku rolnego według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku leśnego według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe według załącznika
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencje własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Lasów Państwowych , a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 71/XII/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wykazu od nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Małgorzata Zajączkowska

Wprowadził(a) :Barbara Kalinowska2002-12-23 09:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2002-12-23 09:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 217