Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVIII/150/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2008 r.; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XX/119/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miastkowo na lata 2009 – 2017 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną (patrz załącznik)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz
Załącznikipobrań
file typ Pełna treść uchwały 35,43 KB 78

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 10:50
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 10:50
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-04-30 10:50
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 234