Rada Gminy Uchwały

UchwałyUCHWAŁA NR XXVIII/149/10
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984: z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku  z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 uchwala, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym udzielone zostało absolutorium Wójtowi z tego tytułu.

§ 2.

Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży wraz z wyciągiem z protokołu sesji Rady Gminy dotyczącym rozpatrzenia sprawozdania i absolutorium.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Wprowadził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 11:45
Zatwierdził(a) :Marcin Łuba2010-04-30 11:45
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 254